תנאי שימוש ומדיניות פרטיות Globeacon

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, ומשקף את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.

החברה כהגדרתה להלן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך אנא עבור על התנאים הללו ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר.

למען הסדר הטוב, השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל הבדל של מין או ישות משפטית.

תנאים אלו באים בנוסף לכל תנאי אחר שיופיע באתר.

אודות האתר

 1. גלוביקון בע"מ (להלן: "גלוביקון" או "החברה") היא המפעילה של האתר גלוביקון, שכתובתו http://globeacon.biz/ ("האתר").
 2. מטרת האתר לספק תמיכה בעולם ההרשאות/SAP. אין באתר ובתכניו משום ייעוץ, או תחליף לייעוץ מקצועי בתחום, כי אם אמצעי להרחבת ידע אישי.
 3. יצוין, כי האתר לא מתיימר לספק מענה או ידע לכל נושא בעולם ההרשאות/SAP, אם כי הכוונה לפעול ככל הניתן להרחבת הידע שבו לטובת עולם ההרשאות.

גלישה ושימוש באתר

 1. האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד, ואין לעשות בו שימוש מסחרי ו/או עסקי למטרות רווח, בין במישרין ובין בעקיפין.
 2. גלישה באתר או שימוש בו מכל סוג כמוהם כהסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, והתחייבות לפעול על פיהם.
 3. התקנון משתנה מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
 4. על המשתמשים לשמור על הוראות כל דין ועל הוראות תנאי השימוש, ולהימנע מכל פגיעה בפעילות האתר, במשתמשים אחרים, בצדדים שלישיים ובזכויותיהם ובכלל זה להימנע מהתחזות, הטעיות וכל תוכן פוגעני.
 5. חל איסור לעשות שימוש ברובוט, תולעת או כל מנוע חיפוש מידע, נוזקה או כל כלי אוטומטי אחר אשר נועד לפגוע בפעילות האתר, לחשוף את קוד המקור שלו או כל פעולה אחרת שיש בה כדי להתחקות אחר גולשים באתר או להטרידם.
 6. החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
 7. למען הסר ספק ומבלי לגרוע משום זכות של גלוביקון, חל איסור לפרסם ו/או להפנות לאתרי אינטרנט שונים ו/או לגורמים אחרים מבלי לקבל את אישור גלוביקון מראש ובכתב. הפרה של הוראה זו עשויה לגרור עמה חסימה לאלתר של המשתמש.
 8. במסגרת השימוש באתר לגלוביקון הזכות למחוק תגובות, מידע ואף למנוע שימוש של משתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי צו שיפוטי ככל שיינתן, ולרבות בגין שימוש שלא כדין באתר או פרסומים מטעים או פוגעניים.

 

שימוש בתכנים וזכויות יוצרים

 1. באתר מתפרסמים תכנים שונים שמקורם במשתמשים באתר, מידע חופשי מהמרשתת או צדדים שלישיים ולחברה אין כל אחריות לתוכנם או על הסתמכות עליהם, וככל שמשתמש מבקש להסתמך עליהם האחריות שלו לבדוק מידע זה בעצמו וכן את מקורו.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט (כולל תנאי שימוש אלו), פרסום, כתבה, תוכן וכל חומר אחר הכלול בו – הם של גלוביקון בלבד ו/או כאלה שגלוביקון היא בעלת הרישיון בהם ובהיעדר הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מגלוביקון אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי, לשנות, לעשות שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל.
 3. סימני המסחר באתר הם קניינה של גלוביקון בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. ככל שניתנה הסכמה כאמור יש לשמור שמירה מלאה על סימון זכויות היוצרים וסימני המסחר.
 4. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

שינויים באתר

 1. לגלוביקון עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים באתר, לרבות בכל מידע, תוכן ושירות או להפסיק את פעילות האתר בכל זמן, ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. גלוביקון עשויה לשנות תנאי שימוש אלה בכל זמן, והשינויים יעמדו בתוקף החל ממועד פרסומם. המשך השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמת המשתמש לנוסח המתוקן של תנאי השימוש.

אחריות

 1. גלוביקון אינה אחראית לנכונות המאמרים, הנתונים והמודעות המתפרסמים באתר, ולא תישא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות במידע המפורסם ומוצג באתר, לרבות בקשר עם עצות ו/או מידע שניתנו במסגרת השימוש באתר.
 2. קבלת החלטה על סמך מידע ו/או עצה המתפרסמים ו/או המופיעים באתר היא על אחריות המשתמש בלבד, ועל המשתמש לבדוק ולאמת את המידע טרם קבלת החלטה על בסיסו.
 3. גלוביקון לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.
 4. בכלל זה גלוביקון לא תישא באחריות לכל נזק, ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים ו/או דליפת פרטי אמצעי תשלום, בין אם בשל מתקפת סייבר, דרישת כופר או כל טעם אחר שאינו מעשה מכוון או זדוני של גלוביקון ו/או מי מטעמה.
 5. המשתמש ו/או המפרסמים באתר מתחייבים לשפות את החברה עבור מלוא נזקיה והוצאותיה בקשר עם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה וכתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלו על ידם.

פרטיות ושימוש במידע

 1. במסירת פרטיך באתר הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לגלוביקון.
 2. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לחברה, בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.
 3. גלוביקון רשאית למסור פרטי משתמשים באתר לצדדים שלישיים ולרשויות המוסמכות, על פי שיקול דעתה בנסיבות המצדיקות לעשות כן, ובהתאם להוראות כל דין.
 4. גלוביקון שומרת לעצמה את הזכות לאגור נתונים שונים ובתוך כך לאסוף מידע ולנתחו בכל אופן שגלוביקון תראה לנכון והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies).
 5. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב. לא מן הנמנע ששימוש באתר או תנאים מתנאי שימוש אלו מפרים הוראות דין זר ועל כן חלה חובה על משתמש שאינו מתגורר בתחומי מדינת ישראל לבחון את הוראות הדין הרלבנטי ולא תהיה לו כל טענה כלפי גלוביקון בעניין.